Abonē atbilst platformu vienam gadam tikai par 360 EUR un saņem standarta IKS bez maksas

Visaptveroša iekšējās kontroles sistēma

Mūsu platforma nepārtraukti attīstās un pilnveidojas. Tā paredz iespēju veikt ne tikai klientu izpēti, iekļaujot dažādām nozarēm paredzētas specifiskas anketas un aptaujas, bet ievieš arī citus ar atbilstības riska vadību saistītus procesus. Mūsu eksperti un sadarbības partneri ir gatavi palīdzēt jums pilnveidot iekšējās kontroles sistēmu un sniegt atbalstu tai paredzēto funkciju īstenošanai, lai nodrošinātu uz riskiem balstīto pieeju jūsu uzņēmuma darbībā. Ja jūs vēlaties nodot sava uzņēmuma atbilstības izpildes funkciju ārpakalpojuma profesionāļiem ar iespēju kontrolēt procesus vienotā sistēmā, pieprasiet Atbilst komandai individuālo cenu piedāvājumu.
Iekšējās kontroles sistēmas paraugs

Mēs piedāvājam:

Citus pakalpojumus

• Iekšējās kontroles sistēmas darbības kvalitātes pārbaude.
• Dažādu paaugstinošu NILLTPF un sankciju risku faktoru padziļinātas izpētes veikšana un atzinumu sagatavošana.
• Konsultācijas par NILLTPFN un Sankciju likuma prasību ievērošanu.
• Atbalsts un /vai pārstāvība kompetento uzraudzības iestāžu pārbaudes procesos.


Automatizētu NILLTPFN un Sankciju likumaprasību izpildes nodrošinājumu platformā Atbilst

• Zini savu klientu prasību izpilde vienuviet.
• Pārbaudes nodrošināšana sankciju sarakstos, t.sk. arī ikdienas pārbaudes ar API (Application Programming Interface).


Klienta, tā sadarbības partnera riska noteikšanu

Klienta, darījuma partnera izpēte pirms sadarbības uzsākšanas vai jebkurā citā darījumu attiecību posmā.


Darījumu izvērtēšanu

• Darījumu monitorings par noteikto laika periodu, tai skaitā atsevišķa darījuma ekonomiskās būtības noteikšana.
• Aizdomīgu darījumu konstatēšana un tā izvērtēšana.


Apmācības

• Apmācību materiāla NILLTPF un sankciju riska novēršanas jomā sagatavošana.
• Apmācību novadīšana.


Dažādas pieejamības un satura informācijas izvērtēšanu

• Negatīva rakstura informācijas, kas saistīta ar iespējamiem NILL/TPF vai citiem noziedzīgiem nodarījumiem, izvērtēšana.
• Citāda rakstura informācijas izvērtēšana, kas var radīt finansiālus vai reputācijas riskus.


Sankciju, PNP skrīningu jeb pārbaudi

Klienta, darījuma partnera pārbaude sankciju sarakstos jebkurā darījumu attiecību posmā.


Risku vadību

• NILLTPFN likuma subjekta atbilstības noteikšana.
• NILLTPFN un sankciju likumu subjekta risku novērtēšana.
• Iekšējās kontroles sistēmas izveide, ieviešana, uzturēšana.


Cenrādis

IKS tiek izstrādāta 10 darba dienu laikā atbilstoši jūsu uzņēmuma darbības nozarei un tās specifikai. IKS dokumenti:

Politika, noteikumi, kritēriji:

 • NILLTPFN un sankciju riska pārvaldīšanas politika
 • Klienta izpētes un darījumu uzraudzības noteikumi
 • Klienta un personu identifikācijas noteikumi
 • Klientu riska novērtēšanas kritēriji
 • Noteikumi par aizdomīgu darījumu noteikšanu un ziņošanu
 • Atbildīgā darbinieka novērtēšanas noteikumi
 • Sankciju noteikumi

Novērtējumi:

 • Pasūtītāja NILLTPF riska līmeņa novērtējums
 • Pasūtītāja sankciju riska līmeņa novērtējums 
 • Pasūtītāja atbildīgā darbinieka novērtējums

Veidlapas:

 • Klienta anketa (fiz./jur. personām)
 • Klienta izpēte darījumu attiecību laikā
 • Klienta izpētes rezultāts
 • Pieteikums par PLG

Jūsu uzņēmuma risku novērtējums + IKS izstrāde

IKS tiek izstrādāta 10 darba dienu laikā atbilstoši jūsu uzņēmuma darbības nozarei un tās specifikai. IKS dokumenti:

Politika, noteikumi, kritēriji:

 • NILLTPFN un sankciju riska pārvaldīšanas politika
 • Klienta izpētes un darījumu uzraudzības noteikumi
 • Klienta un personu identifikācijas noteikumi
 • Klientu riska novērtēšanas kritēriji
 • Noteikumi par aizdomīgu darījumu noteikšanu un ziņošanu
 • Atbildīgā darbinieka novērtēšanas noteikumi
 • Sankciju noteikumi

Novērtējumi:

 • Pasūtītāja NILLTPF riska līmeņa  novērtējums
 • Pasūtītāja sankciju riska līmeņa  novērtējums 
 • Pasūtītāja atbildīgā darbinieka novērtējums

Veidlapas:

 • Klienta anketa (fiz./jur. personām)
 • Klienta izpēte darījumu attiecību laikā
 • Klienta izpētes rezultāts
 • Pieteikums par PLG
 • Aizdomīga darījuma izvērtēšanas veidlapa.

Jūsu uzņēmuma risku novērtējums + IKS, kas pielāgota Atbilst platformas KYC modulim, izstrāde

Fiziskās un juridiskās personas  izpēte:

 • Klienta anketas aizpildīšana  pēc pasūtītāja iesniegtajiem datiem un informācijas, dokumentu analīze un pārbaude.
 • Datu un informācijas pārbaude reģistros un maksas datu bāzēs
 • Klienta pārbaude pret sankciju sarakstiem un pārbaude interneta resursos (adverse media)
 • Risku novērtējums

Klientu izpēte

Ietverti šādi dokumenti:

 • Sankciju risku pārvaldīšanas politika
 • Sabiedrības sankciju riska novērtējums
 • Veidlapas (klientu/sadarbības partneru anketas, klientu/sadarbības partneru izpētes veidlapas LV, ENG, RU valodās)

Sankciju risku pārvaldīšanas IKS

Ietverti šādi dokumenti:

 • Sankciju risku pārvaldīšanas politika
 • Sabiedrības sankciju riska novērtējums
 • Veidlapas (klientu/sadarbības partneru anketas, klientu/sadarbības partneru izpētes veidlapas LV, ENG, RU valodās)
 • Valsts sankciju riska klasifikators

Sankciju risku pārvaldīšanas IKS, kas pielāgota klienta profila Atbilst platformā Sankcijas moduļa lietošanai

Novērtējuma sistēma, kuru ir iespējams pievienot klienta iepriekš izstrādātai IKS.

 • Klientu NILLTPF risku līmeņa  novērtējumu kritēriju tabula  
 • Veidlapa Klienta izpētes rezultāts (izstrādāta atbilstoši klienta darbības veidam)
 • Valsts sankciju risku klasifikators

Pasūtītāja un Pasūtītāja klientu/mērķa klientu NILLTPF riska un sankciju riska līmeņa novērtējuma kritēriju izstrāde

 • Klienta anketa fiz./jur. personai  (LV, EN, RU)
 • Klienta/sadarbības partnera izpētes rezultāts
 • Klienta izpēte darījumu attiecību laikā
 • Aizdomīga darījuma izvērtēšanas veidlapa

Klienta anketas, veidlapas

Darbinieku apmācības NILLTPFN un sankciju jomā:

 • Apmācību materiāla sagatavošana.
 • Apmācību novadīšana

Apmācības

Iekšējās kontroles sistēmas atbilstības NILLTPFN un/vai sankciju likumu prasībām novērtējums.


Esošās IKS izvērtēšana un tās atbilstības noteikšana attiecībā pret esošajiem normatīvajiem dokumentiem

 • Darījumu monitorings par noteikto laika periodu, t.sk. atsevišķa darījuma ekonomiskās būtības izvērtēšana
 • Aizdomīgu darījumu izvērtēšana

Atsevišķu darījumu izvērtēšana

 • Negatīva rakstura informācijas, kas saistīta ar iespējamiem NILL/TPF vai citiem noziedzīgiem nodarījumiem, izvērtēšana.
 • Citāda rakstura informācijas, kas var radīt  reputācijas riskus, izvērtēšana

Dažādas pieejamības un satura informācijas izvērtēšana

Klienta, darījuma partnera pārbaude jebkurā darījumu attiecību posmā


Sankciju, PNP skrīnings


Dažādu paaugstinošu NILLTPF un sankciju risku faktoru padziļinātas izpētes veikšana un atzinumu sagatavošana


Konsultācijas par NILLTPFN un Sankciju likuma prasību ievērošanu

Atbildīgā darbinieka novērtējums, pasūtītāja NILLTPF un sankciju risku novērtējums, IKS izstrāde, klientu pārbaude, apmācības, konsultācijas


Pilna cikla IKS


Atbalsts kompetento uzraudzības iestāžu pārbaudes procesos

Speciālistu pakalpojumi

Elīna Ņebritova

Sertificēta CAMS speciāliste (Certified Anti-Money Laundering Specialist), Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS) biedrs ar vairāk kā 15 gadu darba pieredzi finanšu un banku industrijā. Šo gadu laikā uzkrājusi dziļas zināšanas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas normatīvo aktu prasību izpildē, kā arī iekšējās kontroles sistēmas izstrādē un darījumu uzraudzībā. Ir piedalījusies dažādos vietējos un starptautiskos projektos, kas saistīti ar NILLTPF risku novērtēšanu un pārvaldību, tostarp arī sankciju riska pārvaldību.Ir vadījusi un piedalījusies dažādos projektos, kas saistīti ar iekšējās kontroles sistēmas izstrādi, novērtēšanu un uzlabošanu.
Piesakieties bezmaksas konsultācijai
SIA "Regulatīvās Tehnoloģijas"
Reģ. Nr. 40203311340,
PVN maksātāja Nr. LV40203311340.
Elizabetes iela 14-3, Rīga,
LV 1010.

Birojs:
Elizabetes iela 23, Rīga,
LV-1010.
Blank Form (#3)