Patstāvīgi veicamas sankciju un KYC pārbaudes, izmantojot Atbilst platformu

Cenas norādītas ar PVN
 • Pārbaudes LV, ES, ANO, OFAC, UK sankciju sarakstos pa vienai personai vai saraksta veidā (csv fails)
 • Neierobežots pārbaudāmo personu skaits
 • Pārbaudes VID publiskojamo datu bāzēs
 • Datu par LR reģistrēto juridisko personu amatpersonām, dalībniekiem, PLG lejupielāde no UR un pārbaude pret sankciju sarakstiem

Atbilst platforma - Sankciju modulis

 • Elektroniskā klientu/partneru anketēšana un palīgs klienta/partnera identifikācijai
 • NILLTPF klienta/partnera riska novērtējuma palīgs
 • Pārbaudes VID publiskojamo datubāzēs, sankciju sarakstos, nederīgo dokumentu reģistrā (tikai LV rezidentiem), valsts un NILLTPF riska noteikšana
 • Standarta IKS dokumentu pakete (ja tiek iegādāts gada abonements)

Atbilst platforma - KYC modulis

Speciālistu pakalpojumi

Cenas norādītas ar PVN

IKS tiek izstrādāta 10 darba dienu laikā atbilstoši jūsu uzņēmuma darbības nozarei un tās specifikai. IKS dokumenti:

Politika, noteikumi, kritēriji:

 • NILLTPFN un sankciju riska pārvaldīšanas politika
 • Klienta izpētes un darījumu uzraudzības noteikumi
 • Klienta un personu identifikācijas noteikumi
 • Klientu riska novērtēšanas kritēriji
 • Noteikumi par aizdomīgu darījumu noteikšanu un ziņošanu
 • Atbildīgā darbinieka novērtēšanas noteikumi
 • Sankciju noteikumi

Novērtējumi:

 • Pasūtītāja NILLTPF riska līmeņa novērtējums
 • Pasūtītāja sankciju riska līmeņa novērtējums 
 • Pasūtītāja atbildīgā darbinieka novērtējums

Veidlapas:

 • Klienta anketa (fiz./jur. personām)
 • Klienta izpēte darījumu attiecību laikā
 • Klienta izpētes rezultāts
 • Pieteikums par PLG

Jūsu uzņēmuma risku novērtējums + IKS izstrāde

IKS tiek izstrādāta 10 darba dienu laikā atbilstoši jūsu uzņēmuma darbības nozarei un tās specifikai. IKS dokumenti:

Politika, noteikumi, kritēriji:

 • NILLTPFN un sankciju riska pārvaldīšanas politika
 • Klienta izpētes un darījumu uzraudzības noteikumi
 • Klienta un personu identifikācijas noteikumi
 • Klientu riska novērtēšanas kritēriji
 • Noteikumi par aizdomīgu darījumu noteikšanu un ziņošanu
 • Atbildīgā darbinieka novērtēšanas noteikumi
 • Sankciju noteikumi

Novērtējumi:

 • Pasūtītāja NILLTPF riska līmeņa  novērtējums
 • Pasūtītāja sankciju riska līmeņa  novērtējums 
 • Pasūtītāja atbildīgā darbinieka novērtējums

Veidlapas:

 • Klienta anketa (fiz./jur. personām)
 • Klienta izpēte darījumu attiecību laikā
 • Klienta izpētes rezultāts
 • Pieteikums par PLG
 • Aizdomīga darījuma izvērtēšanas veidlapa.

Jūsu uzņēmuma risku novērtējums + IKS, kas pielāgota Atbilst platformas KYC modulim, izstrāde

Fiziskās un juridiskās personas  izpēte:

 • Klienta anketas aizpildīšana  pēc pasūtītāja iesniegtajiem datiem un informācijas, dokumentu analīze un pārbaude.
 • Datu un informācijas pārbaude reģistros un maksas datu bāzēs
 • Klienta pārbaude pret sankciju sarakstiem un pārbaude interneta resursos (adverse media)
 • Risku novērtējums

Klientu izpēte

Ietverti šādi dokumenti:

 • Sankciju risku pārvaldīšanas politika
 • Sabiedrības sankciju riska novērtējums
 • Veidlapas (klientu/sadarbības partneru anketas, klientu/sadarbības partneru izpētes veidlapas LV, ENG, RU valodās)

Sankciju risku pārvaldīšanas IKS

Ietverti šādi dokumenti:

 • Sankciju risku pārvaldīšanas politika
 • Sabiedrības sankciju riska novērtējums
 • Veidlapas (klientu/sadarbības partneru anketas, klientu/sadarbības partneru izpētes veidlapas LV, ENG, RU valodās)
 • Valsts sankciju riska klasifikators

Sankciju risku pārvaldīšanas IKS, kas pielāgota klienta profila Atbilst platformā Sankcijas moduļa lietošanai

Novērtējuma sistēma, kuru ir iespējams pievienot klienta iepriekš izstrādātai IKS.

 • Klientu NILLTPF risku līmeņa  novērtējumu kritēriju tabula  
 • Veidlapa Klienta izpētes rezultāts (izstrādāta atbilstoši klienta darbības veidam)
 • Valsts sankciju risku klasifikators

Pasūtītāja un Pasūtītāja klientu/mērķa klientu NILLTPF riska un sankciju riska līmeņa novērtējuma kritēriju izstrāde

 • Klienta anketa fiz./jur. personai  (LV, EN, RU)
 • Klienta/sadarbības partnera izpētes rezultāts
 • Klienta izpēte darījumu attiecību laikā
 • Aizdomīga darījuma izvērtēšanas veidlapa

Klienta anketas, veidlapas

Darbinieku apmācības NILLTPFN un sankciju jomā:

 • Apmācību materiāla sagatavošana.
 • Apmācību novadīšana

Apmācības

Iekšējās kontroles sistēmas atbilstības NILLTPFN un/vai sankciju likumu prasībām novērtējums.


Esošās IKS izvērtēšana un tās atbilstības noteikšana attiecībā pret esošajiem normatīvajiem dokumentiem

 • Darījumu monitorings par noteikto laika periodu, t.sk. atsevišķa darījuma ekonomiskās būtības izvērtēšana
 • Aizdomīgu darījumu izvērtēšana

Atsevišķu darījumu izvērtēšana

 • Negatīva rakstura informācijas, kas saistīta ar iespējamiem NILL/TPF vai citiem noziedzīgiem nodarījumiem, izvērtēšana.
 • Citāda rakstura informācijas, kas var radīt  reputācijas riskus, izvērtēšana

Dažādas pieejamības un satura informācijas izvērtēšana

Klienta, darījuma partnera pārbaude jebkurā darījumu attiecību posmā


Sankciju, PNP skrīnings


Dažādu paaugstinošu NILLTPF un sankciju risku faktoru padziļinātas izpētes veikšana un atzinumu sagatavošana


Konsultācijas par NILLTPFN un Sankciju likuma prasību ievērošanu

Atbildīgā darbinieka novērtējums, pasūtītāja NILLTPF un sankciju risku novērtējums, IKS izstrāde, klientu pārbaude, apmācības, konsultācijas


Pilna cikla IKS


Atbalsts kompetento uzraudzības iestāžu pārbaudes procesos

SIA "Regulatīvās Tehnoloģijas"
Reģ. Nr. 40203311340,
PVN maksātāja Nr. LV40203311340.
Elizabetes iela 14-3, Rīga,
LV 1010.

Birojs:
Elizabetes iela 23, Rīga,
LV-1010.
Blank Form (#3)